متخصص زنان و زایمان > 1399 > دی > 13

هزینه جراحی هیسترکتومی چقدر است ؟

جراحی هیستروکتوم یا جراحی برداشت رحم به معنای برداشت کامل یا جزئی رحم از بدن زن است. این جراحی معمولاً در مواردی انجام می‌شود که رحم آسیب دیده است در ادامه اطلاعات کاملی در رابطه با هزینه جراحی هیسترکتومی جراحی هیسترکتومی چیست؟ جراحی هیسترکتوم یا جراحی برداشت رحم به معنای