متخصص زنان و زایمان شیراز > 1399 > اسفند > 12

آنچه درباره خودارضایی یا استمنا باید بدانید

عوارض خودارضایی تنها به مشکلات جسمی محدود نمی شود. خود ارضایی می تواند به روح و روان فرد نیز آسیب وارد کند. استمنا در مردان و استشها در زنان می تواند احساس گناه را بعد و هنگام انجام عمل خود ارضایی در فرد ایجاد کند. ایجاد مشکل در رابطه جنسی