گشادی مقعد چیست و چه عللی دارد ؟

بیماری های زیادی در زمینه مقعد میتواند وجود داشته باشد. در این مقاله با این بیماری و علل به وجود آمدن گشادی مقعد بیشتر آشنا می شوید. با ما همراه شوید. گشادی مقعد چیست ؟ دیلاته شدن مقعد یا گشادی مقعدی یکی از بیماری هایی است که در اثر بیماری