آیا امکان بارداری با یک لوله رحم وجود دارد ؟

بارداری در حالت های مختلفی میتواند اتفاق افتد. در واقع در حالتی که یکی از لوله های فالوپ بسته باشد میتوان باردار شود. در ادامه این مقاله میتوانید با روش های امکان بارداری با یک لوله رحم آشنا شوید… ” ایا با یک لوله رحم میتوان باردار شد؟ ” سوالی