متخصص زنان و زایمان > 1400 > اسفند > 04

گره خوردن بند ناف دور گردن جنین

گره حقیقی بند ناف و گره کاذب بند ناف به چه معناست؟ اگر بند ناف پاره شود چه اتفاقی می افتد؟ اگر بند ناف دور گردن جنین باشد چه باید کرد؟ اگر بند ناف دور گردن جنین بپیچد چه علائمی دارد؟ اگر بند ناف نیفتد چه باید کرد؟ اگر بند